Proses Dalam Pembangunan Budaya Organisasi

Dalam setiap organisasi, budaya yang dibangunkan dan diamalkan adalah amat penting. Proses pembangunan budaya ini adalah berbeza jika dibandingkan dengan proses pembangunan sistem atau produk dalam organisasi. Keadaan ini berlaku adalah disebabkan  pembangunan budaya melibatkan asas terhadap kepercayaan, nilai-nilai dan perspektif.


Oleh itu, apabila berlakunya pembangunan budaya ia akan mengambil masa yang panjang untuk menggantikan budaya lama yang sudah sebati dengan anggota organisasi sebelum dapat menggantikan budaya baru.

Lapisan Budaya Dalam OrganisasiSecara umumnya,  setiap budaya organisasi mempunyai pelbagai lapisan. Secara spesifik terdapat 4 lapisan utama budaya dalam organisasi iaitu:

# Lapisan Pertama: Artifak dan Penciptaan
Artifak dan penciptaan merupakan manifestasi fizikal yang boleh dilihat dalam sesebuah organisasi seperti teknologi, seni bina dan pakaian rasmi. Di samping itu, ia juga mengandungi tingkah laku dan perlakuan individu, struktur, sistem, prosedur dan peraturan yang diamalkan oleh organisasi. Sebagai contoh, terdapat sebahagian organisasi menyediakan perkhidmatan talian langsung selama 24 jam untuk mencerminkan komitmen organisasi dalam membudayakan perkhidmatan pelanggan.

Definisi Budaya Organisasi


Semua organisasi mengakui bahawa mereka memiliki budaya korporat yang tersendiri.

# Hofstede (1991);
“Budaya organisasi merupakan suatu pemikiran kolektif yang telah diprogramkan di mana pemikiran ini membezakan subordinat dalam sesebuah organisasi dengan organisasi yang lain”.

Peringkat-Peringkat Pengurus Dalam Organisasi

Terdapat empat peringkat pengurus dalam hierarki organisasi. Setiap peringkat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeza. Empat peringkat berkenaan ialah pengurus peringkat atasan, pengurus peringkat pertengahan, pengurus lini pertama dan ketua pasukan.


1. Pengurus Atasan
Pengurus atasan selalunya meliputi satu kumpulan eksekutif yang mengawal perjalanan organisasi. Biasanya, jawatan-jawatan yang dipegang adalah seperti presiden, naib presiden, ketua pegawai kewangan (CFO) dan ketua pegawai eksekutif (CEO). Pengurus atasan ini bertanggungjawab ke atas prestasi organisasi secara keseluruhan ataupun sebahagian daripada unit-unit organisasi yang penting seperti penentuan dasar, polisi, objektif dan strategi untuk dilaksanakan oleh seluruh ahli organisasi.

Pengurus peringkat atasan juga bertanggungjawab penuh di dalam mengetuai dan memantau setiap pergerakan sesebuah organisasi. Pengurus peringkat atasan ini berperanan merancang dan melaksanakan setiap perubahan yang ingin dilakukan di dalam organisasi selain membina rasa kepunyaan pada setiap subordinat bawahan. Ini penting bagi mewujudkan suasana harmoni dalam sesebuah organisasi. Salah satu faktor yang menyumbang kepada kegagalan organisasi adalah disebabkan kurangnya komunikasi antara subordinat bawahan dengan pengurus atasan yang berpunca daripada wujudnya jurang antara mereka. Selain daripada itu, pengurus ini juga berhak mewujudkan suasana kondusif dan budaya yang positif di kalangan subordinat bawahan agar setiap masalah dihadapi dapat ditangani dengan segera. Perkongsian maklumat dan masalah amat digalakkan di peringkat ini kerana setiap pengurus akan berhubung terus dengan subordinat tanpa campur tangan pihak ketiga. 

Peranan Pengurus Sebagai PerundingBertindak sebagai seorang perunding juga adalah sebahagian daripada peranan yang perlu dilaksanakan oleh seseorang pengurus. 

Pengurus  perlu mengambil tanggungjawab bagi mewakili organisasi untuk mengadakan perbincangan dan tawar-menawar apabila wujudnya masalah atau konflik yang berkaitan. Misalannya, timbul perselisahan berkenaan pembayaran pampasan, keselamatan dan kesihatan subordinat dan persoalan diskriminasi di tempat kerja.

Peranan Pengurus Sebagai Pengagih SumberDisebabkan organisasi tidak mempunyai sumber yang mencukupi, maka pengurus perlu bijak dalam memperuntuk, membahagi sumber tenaga, kewangan dan fizikal kepada individu, kumpulan dan jabatan berdasarkan keutamaan penggunaan sumber tersebut. 

Pengurus akan membuat dan melaksanakan keputusan serta menentukan kriteria dan jumlah yang layak diterima oleh setiap pihak.

Peranan Pengurus Sebagai Penyelesai MasalahPeranan sebagai penyelesai masalah melibatkan usaha-usaha yang diambil oleh pengurus untuk merapatkan jurang perbezaan yang terdapat sama ada di antara ahli, kumpulan atau jabatan dalam organisasi dan juga masalah yang timbul semasa berhubungan dengan organisasi lain. Ini adalah penting dalam menentukan pencapaian matlamat organisasi. 

Sekiranya pengurus mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mencukupi untuk mengatasi masalah. maka pengurus boleh bertindak secara bersendirian dengan mencari jalan penyelesaian.

 

PENGURUSAN © 2012

Distributed by: free blog template 1 column free blogger templates victorian | cheapest vpn hosting india best vpn hosting